Công văn của Cục thuế về việc Chấp nhận Hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước
Hợp đồng Dịch vụ cấp nước Mẫu
Nghị định 117 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Nghị định 124 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 117
Quy định giá tiêu thụ nước sạch năm 2016
Thông báo phát hành Hóa đơn Điện tử