HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN

Sau khi sử dụng trình duyệt chuyển đến địa chỉ http://hdwinvoice.com.vn/
Sau đó chọn  =>
Nếu người dùng chưa đăng nhập, yêu cầu người dùng Đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký trước đây.

Nhắp nút lệnh để tìm kiếm Hóa đơn của Kỳ và Năm hiện tại, nếu kỳ này Khách hàng chưa có Thông tin tin Hóa đơn (Hóa đơn chưa ký) thì xuất hiện thông báo


 Để tìm kiếm Hóa đơn của Kỳ, Năm khác. Chúng ta chọn Kỳ và

Năm rồi nhắp nút lệnh  
Ví dụ: Chọn Kỳ 7 Năm 2018. Rồi nhắp nút lệnh . Khi đó có kết quả sau:


 
Nếu khách hàng chưa nộp tiền thì chỉ cho phép xem và Xem và In Giấy báo tiền nước như sau:

Để In Hóa đơn điện tử ngưởi dùng thực hiện các Bước sau:
Bước 1: Người dùng nhắp chọn , hóa đơn sẽ xuất hiện như hình dưới

Bước 2: Người dùng chọn nút lệnh
Bước 3: Trình duyệt sẽ xuất hiện hình hộp thoại in như hình bên dưới.
Hộp thoại hiển thị sẽ khác nhau tùy theo trình duyệt:
• Trình duyệt IE: người dùng chọn máy in và kích "Print", hóa đơn sẽ được in ra.


• Trình duyệt Firefox: người dùng chọn máy in và kích "OK", hóa đơn sẽ được in ra


• Trình duyệt Chrome: trình duyệt hiển thị máy in mặc định, nếu người dùng muốn đổi sang máy in khác thì chọn "Thay đổi"/ "change", nếu không thì kích chọn "In"/ "Print", hóa đơn sẽ được in ra


 
Chú ý: Để in Hóa đơn trên nửa trang A4 thì chọn  (IE) hoặc  (FireFox) hoặc  ->   (Chrome), rồi thiết lập các thông số như sau: